BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệm có nghĩa vụ thực hiện (quy định tại Khoản 1 – Điều 8 – Luật Kinh doanh bảo hiểm)

 

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

Chi tiết xin vui lòng xem tại Nghị định số: 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2018.

1. Tên sản phẩm Bảo hiểm Cháy, nổ bắt buộc
2. Đối tượng bảo hiểm Là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

+ Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

+ Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm).

3. Phạm vi bảo hiểm Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra.
4. Số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;

–    Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa.

–    Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

5. Loại trừ bảo hiểm Quy định tại Khoản 2 – Điều 6 – Mục 1- Chương II –  Nghị định số: 23/2018/NĐ-CP
6. Quyền của bên mua bảo hiểm – Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

– Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

– Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

– Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

– Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

– Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

7. Thời hạn bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm: 1 năm và được quy định cụ thể tại Hợp đồng/Đơn bảo hiểm.
8. Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm được quy định cụ thể tại Phụ lục II – Nghị định số: 23/2018/NĐ-CP

Hãy nhắc phone lên và gọi đến số 0919335633, 0905494474 hoặc Mail vào địa chỉ: vqhung@baominh.com.vn để được báo giá phí bảo hiểm tốt nhất.